Zásady zpracování osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 25. 5. 2018

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Histogram, s.r.o. IČ 03355993, DIČ CZ03355993 se sídlem K Ovčínu 1526/27, 18200 Praha-Kobylisy zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 230464 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: Lukáš Řezník (Histogram, s.r.o.), adresa: K Ovčínu 1527/26, 182 00 Praha-Kobylisy, e-mail: gdpr@histogram.cz, telefon: +420 228 811 000, +420 733 161 442.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky: – jméno a příjmení – e-mailová adresa – poštovní adresa – telefon. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracovávaných osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, plnění právních povinností vůči státu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webu a portálu (Cloudways EU) a další služby v souvislosti s provozováním portálu a online služeb, zajišťující marketingové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Všechny naše servery a cloudy jsou v zemích EU.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel služby Caflou, Ecomail, Websupport případně další poskytovatel zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII. Podmínky zabezpečení dat

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování dat, několikaúrovňové zabezpečení e-mailových schránek a administračních stránek portálu. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

V případě jakýchkoliv dotazů na ochranu osobních údajů nás neváhejte kontaktovat. Napište nebo zavolejte Lukášovi (228 811 000)

O případných změnách v zásadách ochrany osobních údajů budeme dopředu informovat. Politiku ochrany údajů máme nastavenou ale tak důkladně, že nepředpokládáme žádné výrazné změny, nevyžádá-li si to legislativa České republiky (resp. EU).

Naposledy aktualizováno 1.9.2022

1. Co jsou to cookies? Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo telefonu, když navštívíte webovou stránku nebo používáte online služby.  

2. K čemu cookies slouží? Používají se zejména k tomu, aby webové stránky a služby vůbec fungovaly nebo aby fungovaly lépe a efektivněji.   

3. Jak je získáváme? Všechny cookies používáme na základě vašeho souhlasu, kromě cookies nezbytných, které můžeme používat kvůli našemu oprávněnému zájmu na řádném provozu webové stránky. 

4. Jaké cookies zpracováváme? Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies mohou být umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách (např. odkaz na YouTube video). Konkrétní cookies, včetně jejich zařazení a popisu jejich účelu naleznete v sekci Prohlášení o cookies.  

5. Jak mohu změnit svá nastavení? Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím dialogového okna na našich webových stránkách. Zde se také dozvíte více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje. 

Jaké kategorie cookies používáme?

  • nezbytné – tyto cookies jsou technického charakteru a jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. 
  • preferenční – díky těmto cookies si webová stránka zapamatuje vaši volbu – například, že chcete zobrazit web v angličtině. 
  • marketingové – díky nim jsme vám schopni připomenout naše úžasné produkty třeba na sociálních sítích
  • statistické – jejich cílem je především ukázat návštěvnost jednotlivých částí našich stránek, nebo průběrnou dobu návštěvy – to nám pomáhá pro zlepšení obsahu.

Poctivé řemeslo, kreativita a inovace

Histogram je sice malá rodinná společnost, ale díky tomu není svázána pravidly velkých korporací.


Sledujte nás